DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitbater van de website pharma.be vzw (AVGI)

Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Bruxelles - Fax 02 661 91 99 - e-mail: info@pharma.be

N° reg. ASBL 566666

TVA BE RPM Bruxelles 0407.622.902


Bezoek van de website

De teksten, opmaak, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, inhoud, informatie en alle andere items op de website zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, merkenrecht en databankrecht. Het is verboden om deze website, of enig deel ervan, te reproduceren, op te vragen, te hergebruiken, te wijzigen, of te vertalen, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, behoudens in de hierna genoemde gevallen.

De ondernemingen die geen lid zijn van pharma.be en die aan de bijsluiterdatabank hebben bijgedragen, kunnen een toegang vragen via compendium@pharma.be

Elk ander (commercieel) gebruik van (de inhoud van) de website is strikt verboden. Zo is onder meer strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van pharma.be:

Om gebruik te maken van de aangeboden webservices, dient u uw persoonsgegevens mee te delen via een registratie. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt conform de wettelijke verplichtingen.

De bijsluiterdatabank bevat informatie over de geneesmiddelen van de farmaceutische ondernemingen die beslist hebben om deel te nemen aan de bijsluiterdatabank. Het staat elke onderneming vrij een aanvraag in te dienen bij pharma.be om haar geneesmiddelen te laten opnemen in de bijsluiterdatabank.


Bestemming van de persoonlijke gegevens 

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden verwerkt en om de toegang tot de website te controleren. Ze worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. pharma.be onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en –procedures.


Toegang tot de gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u ten allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen, te verbeteren of te laten verwijderen. Indien u de informatie over onze activiteiten niet langer wenst te ontvangen of indien u uw gegevens wil laten wijzigen, verbeteren of verwijderen, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: pharma.be, Terhulpsesteenweg, 166, 1170 Brussel, tel: 02 661 91 05, db@pharma.be U kan bij haar terecht voor vragen over het privacybeleid.


Aansprakelijkheid

pharma.be heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. pharma.be geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid of het up-to-date zijn van de erin opgenomen inhoud, gegevens en informatie betreft. De inhoud, gegevens en informatie op de website moeten door de internetgebruiker voor gebruik geverifieerd worden bij pharma.be.

Voor zover als maximaal toegestaan onder Belgisch recht, kan pharma.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid of het up-to-date zijn van de informatie op deze site. Raadpleging en/of gebruik van de informatie op deze site vervangt geen medische consultatie.

pharma.be zal redelijke inspanningen leveren om de site ten allen tijden beschikbaar te stellen aan de internetgebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behoudt pharma.be zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. pharma.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de site, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.


Cookies

Om de website gebruiksvriendelijk te maken, kan het zijn dat wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat automatisch bewaard wordt op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen en om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Een cookie onthoudt bijvoorbeeld uw taalkeuze, zodat u deze niet telkens hoeft in te geven. U kan deze cookies weigeren door uw internetbrowser te programmeren opdat u hetzij wordt geïnformeerd omtrent het bestaan van de cookies, hetzij deze systematisch worden geweigerd.